Take a fresh look at your lifestyle.

کتاب نوپای ناب (۷)

فصل سوم – یادگیری از اشتباه IMVU درس بگیریم داستانی که در ادامه نقل می شود برخی از اشتباهاتی است که در شرکت IMVU رخ دادند و چگونگی رسیدن رایس به مفهوم یادگیری معتبر را نشان میدهد. استراتژی IMVU یک شبکه ی اجتماعی است که

کتاب نوپای ناب (۳)

پیش گفتار اگر این موضوع را قبلا شنیده اید ادامه ندهید. بچه های باهوش دانشگاه در حالی که در خوابگاه نشسته اند آینده را می سازند. بی پروا نسبت به مشکلات راه و در حالی که اشتیاق جوانی و یک فناوری جدید دارند به دنبال خلق یک شرکت از صفر

کتاب از صفر تا یک (۴)

موفقیت ناشی از شانس است یا تخصص منطقی نیست که موفقیت حاصل شانس باشد. یا به قول روآلد آموند سن، کاشف قطب جنوب، پیروزی در انتظار کسانی است که همه چیز را تحت کنترل دارند و شانس، نامی است که مردم بر آن گذاشته اند. آینده تصادفی نیست چرا که

کتاب نوپای ناب (۲)

نکته ی کلیدی این کتاب این است که کسب و کارهای نوپا در حال اتفاق می افتند آن آشفته بازار بین گذشته و آینده، جایی که هیچ چیز آن گونه که در نظر داشتیم پیش نمی رود. رویکرد «بخوان و عکس العمل نشان ده» او، تأكید بی اندازه ی او بر یادگیری معتبر،

کتاب از صفر تا یک (۳)

مزیت ورود بعد از دیگران فرار از رقابت به شما انحصار می دهد. اما برای اینکه در آینده دوام بیاورید باید تبدیل به کسب و کار موفقی شوید. اگر می خواهید بدانید که سرمایه گذاری روی کسب و کارتان جواب می دهد یا نه باید ارزش فعلی سرمایه تان را در